Forvo에서 Maxos이 발음한 낱말

사용자: Maxos Maxos 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
05/01/2015 mèder [egl] mèder 발음 0 표
05/01/2015 scurzà [egl] scurzà 발음 0 표
05/01/2015 scudruz [egl] scudruz 발음 0 표
05/01/2015 Montè-c [egl] Montè-c 발음 0 표
05/01/2015 Rèz [egl] Rèz 발음 0 표
05/01/2015 bòca [egl] bòca 발음 0 표
05/01/2015 sùcar [egl] sùcar 발음 0 표
05/01/2015 Pärma [egl] Pärma 발음 0 표
05/01/2015 rêz [egl] rêz 발음 0 표
05/01/2015 Parma [egl] Parma 발음 0 표
05/01/2015 Via Emélia [egl] Via Emélia 발음 0 표
05/01/2015 ad judicia [la] ad judicia 발음 0 표
05/01/2015 osservativamente [it] osservativamente 발음 0 표
05/01/2015 malcerto [it] malcerto 발음 0 표
18/06/2014 scuta [la] scuta 발음 0 표
18/06/2014 coĕmo [la] coĕmo 발음 0 표
18/06/2014 balteus [la] balteus 발음 0 표
18/06/2014 gidue [it] gidue 발음 0 표
18/06/2014 applique [it] applique 발음 0 표
18/06/2014 Bonati [it] Bonati 발음 0 표
18/06/2014 copiassi [it] copiassi 발음 0 표
26/04/2011 Andrea [it] Andrea 발음 1 표
26/04/2011 fleto [it] fleto 발음 0 표
26/04/2011 fluidostatico [it] fluidostatico 발음 0 표
26/04/2011 superconduttivo [it] superconduttivo 발음 0 표
26/04/2011 Torrigiano [it] Torrigiano 발음 0 표
26/04/2011 flussimetro [it] flussimetro 발음 0 표
26/04/2011 superaccessoriato [it] superaccessoriato 발음 0 표
26/04/2011 superbire [it] superbire 발음 0 표
26/04/2011 buchino [it] buchino 발음 0 표
1 2 3 4 5 6 7 다음

사용자 정보

theoretical physicist, fond of literature, music, history, languages

성별: 남자

억양/나라: 이탈리아

Maxos에게 연락하기


사용자 상태

발음: 183 (22 최고의 발음)

추가된 낱말: 8

투표: 43 표

방문객: 21.295


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 7.496

발음 추가 순위: 1.514