Forvo에서 geordieboy이 발음한 낱말

사용자: geordieboy geordieboy 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
30/03/2012 rogle [ca] rogle 발음 0 표
30/03/2012 sutge [ca] sutge 발음 0 표
30/03/2012 escaramussa [ca] escaramussa 발음 0 표
30/03/2012 escomesa [ca] escomesa 발음 0 표
30/03/2012 raier [ca] raier 발음 0 표
30/03/2012 rai [ca] rai 발음 0 표
30/03/2012 fogony [ca] fogony 발음 0 표
30/03/2012 escunçar [ca] escunçar 발음 0 표
30/03/2012 torb [ca] torb 발음 0 표
26/02/2012 organitzats [ca] organitzats 발음 0 표
26/02/2012 nombroses [ca] nombroses 발음 0 표
26/02/2012 semidesintegració [ca] semidesintegració 발음 0 표
26/02/2012 menjadora [ca] menjadora 발음 0 표
16/02/2012 dades [ca] dades 발음 0 표
16/02/2012 freqüents [ca] freqüents 발음 0 표
16/02/2012 programa [ca] programa 발음 0 표
16/02/2012 centenars [ca] centenars 발음 0 표
16/02/2012 extreure [ca] extreure 발음 0 표
16/02/2012 s'analitzen [ca] s'analitzen 발음 0 표
16/02/2012 gruix [ca] gruix 발음 0 표
16/02/2012 mags [ca] mags 발음 0 표
16/02/2012 es guarden [ca] es guarden 발음 0 표
16/02/2012 estrafolari [ca] estrafolari 발음 0 표
16/02/2012 lletrejar [ca] lletrejar 발음 0 표
16/02/2012 maneres [ca] maneres 발음 0 표
16/02/2012 m'estic perdent [ca] m'estic perdent 발음 0 표
16/02/2012 noms [ca] noms 발음 0 표

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 스페인

geordieboy에게 연락하기


사용자 상태

발음: 27

추가된 낱말: 10

방문객: 3.675


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 6.295

발음 추가 순위: 7.137