Forvo에서 haloewie이 발음한 낱말 2 페이지.

사용자: haloewie haloewie 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
30/07/2008 Sinksenfoor [vls] Sinksenfoor 발음 0 표
30/07/2008 Vlaams [vls] Vlaams 발음 0 표
30/07/2008 gasthuis [vls] gasthuis 발음 0 표
30/07/2008 goesting [vls] goesting 발음 1 표 최고의 발음
30/07/2008 chambrang [vls] chambrang 발음 0 표
30/07/2008 nonkel [vls] nonkel 발음 0 표
30/07/2008 trottinet [vls] trottinet 발음 0 표
30/07/2008 puit [vls] puit 발음 0 표
30/07/2008 pierewiet [vls] pierewiet 발음 0 표
30/07/2008 foor [vls] foor 발음 0 표
30/07/2008 tapis-plein [vls] tapis-plein 발음 0 표
30/07/2008 smoutebol [vls] smoutebol 발음 0 표
30/07/2008 solden [vls] solden 발음 0 표
30/07/2008 pinken [vls] pinken 발음 0 표
30/07/2008 moeke [vls] moeke 발음 0 표
30/07/2008 kozijn [vls] kozijn 발음 0 표
30/07/2008 bompa [vls] bompa 발음 0 표
30/07/2008 bomma [vls] bomma 발음 0 표
30/07/2008 beenhouwer [vls] beenhouwer 발음 0 표
30/07/2008 freinen [vls] freinen 발음 0 표
30/07/2008 frein [vls] frein 발음 0 표
30/07/2008 pinker [vls] pinker 발음 0 표
30/07/2008 apsjaar [nl] apsjaar 발음 0 표
30/07/2008 killig [nl] killig 발음 -1 표
30/07/2008 glattig [nl] glattig 발음 0 표
30/07/2008 kremerslatijn [vls] kremerslatijn 발음 0 표
30/07/2008 te neuste week [nl] te neuste week 발음 0 표
30/07/2008 schab [nl] schab 발음 0 표
30/07/2008 rijchel [nl] rijchel 발음 0 표
30/07/2008 ambetant [vls] ambetant 발음 -1 표

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 벨기에

haloewie에게 연락하기


사용자 상태

발음: 77 (1 최고의 발음)

추가된 낱말: 46

투표: 2 표

방문객: 16.046


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 2.343

발음 추가 순위: 3.181