Forvo에서 la_ruggine이 발음한 낱말

사용자: la_ruggine la_ruggine 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
21/01/2014 ingegnerizzare [it] ingegnerizzare 발음 1 표
21/01/2014 ingenito [it] ingenito 발음 1 표
21/01/2014 inintermediari [it] inintermediari 발음 0 표
21/01/2014 Pomeriggi Musicali [it] Pomeriggi Musicali 발음 0 표
16/01/2014 interfisso [it] interfisso 발음 0 표
16/01/2014 interfertilità [it] interfertilità 발음 0 표
16/01/2014 intimorimento [it] intimorimento 발음 0 표
16/01/2014 intraprendimento [it] intraprendimento 발음 1 표
16/01/2014 intrasentire [it] intrasentire 발음 0 표
16/01/2014 invaditore [it] invaditore 발음 0 표
16/01/2014 ortognatica [it] ortognatica 발음 0 표
16/01/2014 invallarsi [it] invallarsi 발음 0 표
16/01/2014 ioglosso [it] ioglosso 발음 0 표
16/01/2014 zoonosi [it] zoonosi 발음 1 표
16/01/2014 involgimento [it] involgimento 발음 0 표
16/01/2014 ipoalgesia [it] ipoalgesia 발음 0 표
16/01/2014 iodurare [it] iodurare 발음 0 표
16/01/2014 iodico [it] iodico 발음 0 표
16/01/2014 intrasferibilità [it] intrasferibilità 발음 0 표
16/01/2014 intramurario [it] intramurario 발음 0 표
16/01/2014 invitatorio [it] invitatorio 발음 0 표
16/01/2014 eugnazia [it] eugnazia 발음 0 표
16/01/2014 intabescenza [it] intabescenza 발음 0 표
16/01/2014 intravenoso [it] intravenoso 발음 0 표
16/01/2014 intrecciabile [it] intrecciabile 발음 0 표
16/01/2014 intrecciatura [it] intrecciatura 발음 0 표
16/01/2014 intrecciamento [it] intrecciamento 발음 0 표
16/01/2014 maggengo [it] maggengo 발음 0 표
16/01/2014 interfecondità [it] interfecondità 발음 0 표
16/01/2014 introgressione [it] introgressione 발음 0 표
1 2 3 4 5 다음

사용자 정보

성별: 여자

억양/나라: 이탈리아

la_ruggine에게 연락하기


사용자 상태

발음: 132 (2 최고의 발음)

추가된 낱말: 43

투표: 7 표

방문객: 14.442


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 2.439

발음 추가 순위: 1.989