Forvo에서 mamali이 발음한 낱말 4 페이지.

사용자: mamali mamali 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
30/09/2012 باز جويي [fa] باز جويي 발음 0 표
30/09/2012 باز جويي كردن [fa] باز جويي كردن 발음 0 표
30/09/2012 ابدیت [fa] ابدیت 발음 0 표
30/09/2012 بادوام [fa] بادوام 발음 0 표
30/09/2012 یونسکو [fa] یونسکو 발음 0 표
30/09/2012 Ahura Mazda [fa] Ahura Mazda 발음 0 표
30/09/2012 فائو [fa] فائو 발음 0 표
30/09/2012 رهبری [fa] رهبری 발음 0 표
30/09/2012 تهديدآميز [fa] تهديدآميز 발음 0 표
30/09/2012 لفاظی [fa] لفاظی 발음 0 표
30/09/2012 ماجرا جو [fa] ماجرا جو 발음 0 표
22/09/2012 حاشا كردن [fa] حاشا كردن 발음 0 표
22/09/2012 مغالطه [fa] مغالطه 발음 0 표
22/09/2012 پارک وی [fa] پارک وی 발음 0 표
22/09/2012 وی [fa] وی 발음 0 표
22/09/2012 .منزه [fa] .منزه 발음 0 표
22/09/2012 حائز [fa] حائز 발음 0 표
22/09/2012 فاحش [fa] فاحش 발음 0 표
22/09/2012 نشد [fa] نشد 발음 0 표
22/09/2012 فاجعه بار [fa] فاجعه بار 발음 0 표
22/09/2012 برامد [fa] برامد 발음 0 표
22/09/2012 فدراسیون [fa] فدراسیون 발음 0 표
22/09/2012 افعی [fa] افعی 발음 0 표
22/09/2012 قرنیز [fa] قرنیز 발음 0 표
22/09/2012 فرع [fa] فرع 발음 0 표
22/09/2012 کتب [fa] کتب 발음 0 표
22/09/2012 تکمیلی' [fa] تکمیلی' 발음 0 표
22/09/2012 مزور [fa] مزور 발음 1 표 최고의 발음
22/09/2012 درایت [fa] درایت 발음 0 표
22/09/2012 سکسی [fa] سکسی 발음 0 표

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 이탈리아

mamali에게 연락하기


사용자 상태

발음: 131 (4 최고의 발음)

추가된 낱말: 15

투표: 5 표

방문객: 9.891


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 4.981

발음 추가 순위: 2.028