Forvo에서 njim이 발음한 낱말 7 페이지.

사용자: njim Forvo 에디터 njim 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
25/03/2013 每日 [wuu] 每日 발음 0 표
05/03/2013 理性 [wuu] 理性 발음 0 표
05/03/2013 領地 [wuu] 領地 발음 0 표
05/03/2013 粵語 [wuu] 粵語 발음 -1 표
05/03/2013 燂茶 [wuu] 燂茶 발음 0 표
05/03/2013 冷淡 [wuu] 冷淡 발음 0 표
05/03/2013 論理 [wuu] 論理 발음 0 표
05/03/2013 漢方 [wuu] 漢方 발음 0 표
05/03/2013 [wuu] 注 발음 0 표
05/03/2013 密度 [wuu] 密度 발음 0 표
05/03/2013 長大 [wuu] 長大 발음 0 표
05/03/2013 宕地 [wuu] 宕地 발음 0 표
05/03/2013 様式 [wuu] 様式 발음 0 표
03/03/2013 [wuu] 尼 발음 0 표
03/03/2013 [wuu] 週 발음 0 표
03/03/2013 [wuu] 伴 발음 0 표
03/03/2013 [wuu] 繁 발음 0 표
03/03/2013 [wuu] 萍 발음 0 표
03/03/2013 [wuu] 評 발음 0 표
03/03/2013 [wuu] 迷 발음 0 표
03/03/2013 [wuu] 確 발음 0 표
03/03/2013 長壽 [wuu] 長壽 발음 0 표
03/03/2013 [wuu] 壽 발음 0 표
03/03/2013 恋爱 [wuu] 恋爱 발음 0 표
03/03/2013 [wuu] 先 발음 0 표
03/03/2013 皮帶 [wuu] 皮帶 발음 0 표
03/03/2013 批貨 [wuu] 批貨 발음 0 표
03/03/2013 [wuu] 批 발음 0 표
03/03/2013 怯熱 [wuu] 怯熱 발음 0 표
03/03/2013 [wuu] 怯 발음 0 표

사용자 정보

hi everyone, I'm interested in language evolution.

성별: 남자

억양/나라: 중국

njim에게 연락하기


사용자 상태

발음: 4.166 (5 최고의 발음)

추가된 낱말: 6.518

투표: 10 표

방문객: 125.352


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 74

발음 추가 순위: 95