Forvo에서 paulette이 발음한 낱말

사용자: paulette paulette 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
23/04/2011 Napperby [en] Napperby 발음 -1 표
23/04/2011 Seese [en] Seese 발음 -1 표
23/04/2011 vivacom [en] vivacom 발음 0 표
23/04/2011 William Saletan [en] William Saletan 발음 0 표
23/04/2011 Sweyn Forkbeard [en] Sweyn Forkbeard 발음 0 표
23/04/2011 Daintree [en] Daintree 발음 0 표
23/04/2011 quadrat [en] quadrat 발음 0 표
23/04/2011 Chalcot [en] Chalcot 발음 -1 표
23/04/2011 Straubing [en] Straubing 발음 -1 표
23/04/2011 yilgarn [en] yilgarn 발음 0 표
23/04/2011 Idony [en] Idony 발음 -1 표
23/04/2011 Margery Corbett Ashby [en] Margery Corbett Ashby 발음 0 표
23/04/2011 Dimbulah [en] Dimbulah 발음 -1 표
23/04/2011 ceramifiable [en] ceramifiable 발음 -1 표
23/04/2011 Wickepin [en] Wickepin 발음 -1 표
23/04/2011 Waindell [en] Waindell 발음 0 표
23/04/2011 Cystisis [en] Cystisis 발음 -1 표
23/04/2011 gal [en] gal 발음 0 표
14/04/2011 solyss [en] solyss 발음 0 표
14/04/2011 Stubbo [en] Stubbo 발음 0 표
14/04/2011 Tonderburine [en] Tonderburine 발음 -1 표
14/04/2011 Tooraweenah [en] Tooraweenah 발음 -1 표
14/04/2011 Wallerawang [en] Wallerawang 발음 -1 표
14/04/2011 Toogoolawah [en] Toogoolawah 발음 -1 표
14/04/2011 hawt [en] hawt 발음 0 표
10/04/2011 Zienia Merton [en] Zienia Merton 발음 0 표
10/04/2011 squeamishly [en] squeamishly 발음 0 표
06/04/2011 Terry Byrne [en] Terry Byrne 발음 0 표
06/04/2011 CIS [en] CIS 발음 -1 표
06/04/2011 Daniel Breazale [en] Daniel Breazale 발음 0 표

사용자 정보

성별: 여자

억양/나라: 미국

paulette에게 연락하기


사용자 상태

발음: 49 (5 최고의 발음)

추가된 낱말: 0

투표: 6 표

방문객: 7.352


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: n/a

발음 추가 순위: 4.600