Forvo에서 peter_poland이 발음한 낱말 5 페이지.

사용자: peter_poland peter_poland 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
26/10/2014 determinanta [pl] determinanta 발음 0 표
26/10/2014 powstać [pl] powstać 발음 0 표
26/10/2014 ustosunkować się [pl] ustosunkować się 발음 0 표
26/10/2014 pojęcie [pl] pojęcie 발음 0 표
26/10/2014 gruntowny [pl] gruntowny 발음 0 표
26/10/2014 solidność [pl] solidność 발음 0 표
26/10/2014 kolegialność [pl] kolegialność 발음 0 표
26/10/2014 Konstrukt [pl] Konstrukt 발음 0 표
26/10/2014 prostolinijny [pl] prostolinijny 발음 0 표
26/10/2014 przerośnięty [pl] przerośnięty 발음 0 표
26/10/2014 nieostry [pl] nieostry 발음 0 표
26/10/2014 hartować się [pl] hartować się 발음 0 표
26/10/2014 wartościujący [pl] wartościujący 발음 0 표
26/10/2014 policentryczność [pl] policentryczność 발음 0 표
26/10/2014 policentryczny [pl] policentryczny 발음 0 표
26/10/2014 poliarchiczność [pl] poliarchiczność 발음 0 표
26/10/2014 poliarchiczny [pl] poliarchiczny 발음 0 표
26/10/2014 substancjalny [pl] substancjalny 발음 0 표
26/10/2014 zdiagnozować [pl] zdiagnozować 발음 0 표
26/10/2014 dotychczasowy [pl] dotychczasowy 발음 0 표
26/10/2014 nieokrzepły [pl] nieokrzepły 발음 0 표
26/10/2014 prognozować [pl] prognozować 발음 0 표
26/10/2014 prognostyczny [pl] prognostyczny 발음 0 표
26/10/2014 odzwierciedlenie [pl] odzwierciedlenie 발음 0 표
26/10/2014 wojujący [pl] wojujący 발음 0 표
26/10/2014 oznakować [pl] oznakować 발음 0 표
26/10/2014 oznakowanie [pl] oznakowanie 발음 0 표
26/10/2014 sektorowy [pl] sektorowy 발음 0 표
22/02/2013 przemyśleć [pl] przemyśleć 발음 0 표
22/02/2013 nacjonalistyczny [pl] nacjonalistyczny 발음 0 표

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 폴란드

peter_poland에게 연락하기


사용자 상태

발음: 611 (3 최고의 발음)

추가된 낱말: 1.281

투표: 8 표

방문객: 34.440


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 249

발음 추가 순위: 505