Forvo에서 zio_dave이 발음한 낱말

사용자: zio_dave zio_dave 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
23/08/2010 Burundi [it] Burundi 발음 0 표
23/08/2010 Burkina Faso [it] Burkina Faso 발음 0 표
23/08/2010 Botswana [it] Botswana 발음 0 표
23/08/2010 Bosnia Erzegovina [it] Bosnia Erzegovina 발음 0 표
23/08/2010 Belize [it] Belize 발음 0 표
23/08/2010 Barbados [it] Barbados 발음 0 표
23/08/2010 Bangladesh [it] Bangladesh 발음 0 표
22/08/2010 Bahrain [it] Bahrain 발음 0 표
22/08/2010 Bahamas [it] Bahamas 발음 0 표
22/08/2010 Austria [it] Austria 발음 0 표
22/08/2010 smetto [it] smetto 발음 0 표
22/08/2010 Armenia [it] Armenia 발음 0 표
22/08/2010 Antigua e Barbuda [it] Antigua e Barbuda 발음 0 표
22/08/2010 Algeria [it] Algeria 발음 0 표
22/08/2010 affinché [it] affinché 발음 1 표 최고의 발음
22/08/2010 avere culo [it] avere culo 발음 0 표
22/08/2010 sederino [it] sederino 발음 0 표
22/08/2010 deretano [it] deretano 발음 0 표
22/08/2010 scoliamo [it] scoliamo 발음 0 표
22/08/2010 Antartide [it] Antartide 발음 0 표
22/08/2010 istituto [it] istituto 발음 0 표
22/08/2010 richiamare [it] richiamare 발음 0 표
22/08/2010 vuol dire [it] vuol dire 발음 0 표
22/08/2010 morbida [it] morbida 발음 0 표
22/08/2010 pittrice [it] pittrice 발음 0 표
22/08/2010 Namibia [it] Namibia 발음 0 표
22/08/2010 scolare [it] scolare 발음 0 표
22/08/2010 flemmatico [it] flemmatico 발음 0 표
22/08/2010 flemma [it] flemma 발음 0 표
22/08/2010 Luca Cordero di Montezemolo [it] Luca Cordero di Montezemolo 발음 0 표
1 2 3 4 5 다음

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 이탈리아

zio_dave에게 연락하기


사용자 상태

발음: 133 (6 최고의 발음)

추가된 낱말: 98

투표: 8 표

방문객: 17.494


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 1.389

발음 추가 순위: 1.978