تن آسایی을 발음하는 법

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: ریختنکوروشفلکهفارسیمغزی

Related words: تمیز کردنتمیزدهندهتنتُنتن آساتن پرورتن پوشتن درستتن درست و سالم باشيتن درستی