تکلیف을 발음하는 법

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: یادگاریاطاق زیر شیروانیكشورابرنواختروحشتناک

Related words: تکفیری‌هاتک‌گوییتکلفتکلمتکليفتکلیف چیزی را معلوم کردنتکلیف کسی را روشن کردنتکلیف ما رو روشن کنتکلیفتتکلیفش