شستشو을 발음하는 법

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: ضرب و شتمبه روی چشمتراکنش ناموفقترانه سرازلم زیمبو

Related words: شستشست کسی خبر دار شدنشست و شوشستتشستششستنشستهشسته رفتهشستی چپ نماشش