نان خشک을 발음하는 법

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: فرزينمهر و محبتکان لم یکنماه گذشتهپیشانی بلند

Related words: نان برنجینان پنجره‌اینان تافتوننان تستنان خشكنان داغنان رولنان زیره‌اینان ساندویچینان سفره هفت سین