پنهان کردن을 발음하는 법

پنهان کردن 발음 - 페르시아어 [fa]

발음을 더 잘하실 수 있나요? 억양이 다른가요? پنهان کردن을 페르시아어로 발음하기

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: ریختنکوروشفلکهفارسیمغزی