پڕۆژه‌을 발음하는 법

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: SohrKeskŞînReşbej

Related words: پاییزپته‌وكردنپرته قالپرسپرشنگپشیپه زپه نجپه نجاپه نشه مه