چك ابلق을 발음하는 법

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: هاگبهارTehranخورشیدسوگل

Related words: چقدرچقدر دور است؟چقدر دورهچقندرچكچكادچكارچكاوكچكاوك آسمانیچكاوك بیابانی