ઋ을 발음하는 법

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: sarsabhaganiponnusamiસોમવારમંગળવાર

Related words: ઉ ગુજરાતી નથી બોલતીઉ ગુજરાતી નથી બોલતોએકએન્જલએપ્રિલે