કરવાનો을 발음하는 법

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: સુડતાલિસGujartiઉ ગુજરાતી નથી બોલતોઉ ગુજરાતી નથી બોલતીપાણી