இல்லம்을 발음하는 법

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: ழ்ஞுயிதங்கரத்தினம்சிங்காரம்

Related words: இலவசமஇலவசம்இலெமூரியாஇலேசானஇலைஇல்லாள்இல்லைஇளங்கோஇளமைஇளயசு காசம்