ஊசியவை을 발음하는 법

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: ணீபாளேநெல்பொடி

Related words: உவர்ப்புஉவர்மம்ஊக்குவிஊசிஊஞ்சல்ஊடுருவல்ஊட்டம்ஊட்டுஊதற்காற்று