ஒப்புதல்을 발음하는 법

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: அரசுஸ்ரீ ஜெயவர்தனெபுர கோட்டேஅடைப்புபல்தமிழ்நாடு