கழுத்தில் இருக்கும்을 발음하는 법

கழுத்தில் இருக்கும் 발음 - 타밀어 [ta]

발음을 더 잘하실 수 있나요? 억양이 다른가요? கழுத்தில் இருக்கும்을 타밀어로 발음하기

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: உண்ணாவிரதம்அழகுஎவ்வளவுஒட்டகம்பல்லி