கழுத்தைச் 발음: கழுத்தைச்을 타밀어로 발음하기

낱말: கழுத்தைச்

추가됨: 22/05/2012 들은 횟수: 11
-: கழுத்தைச் 카테고리 추가하기
더 잘 발음 할 수 있나요? 억양이 다른가요? கழுத்தைச்을 타밀어로 발음하기

억양 & 언어 지도

Google 번역기 제공 한국어 번역:

கழுத்தைச் =

Not satisfied?

· Request a new pronunciation

낱말 수정:

· 언어 추가하기
· 카테고리 추가하기

낱말 신고하기:

낱말에 문제가 있나요?
여기로 신고해 주세요..

친구에게 கழுத்தைச் 발음하는 방법 알려주기:

이메일