கும்பம்을 발음하는 법

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: ஔவிபட்டணம்வெள்ளைபெரும்பான்மையானகர்நாடகா

Related words: குமரிக்கண்டம்குமாரத்திகுமிழிகுமுதம்குமுறல்கும்பல்கும்மாளம்குயவர்குயில்குரங்காட்டி