தமிழகம்을 발음하는 법

தமிழகம் 발음 - 타밀어 [ta]

발음을 더 잘하실 수 있나요? 억양이 다른가요? தமிழகம்을 타밀어로 발음하기

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: கத்திஆத்திரம்எழுவாய்ஏலம்பயறு