நன்றி을 발음하는 법

நன்றி 발음 - 타밀어 [ta]

발음을 더 잘하실 수 있나요? 억양이 다른가요? நன்றி을 타밀어로 발음하기

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: மேகம்வானவில்விரவுச்சாலைவிலங்குவீராங்கனை

Related words: நடுநட்சத்திரம்நண்டுநண்பன்நன்கொடைநபம்நரிநல் ஆரோக்கியம் பெருகநல் வாழ்த்துக்கள்நல்ல