நன்றி을 발음하는 법

발음 - 타밀어 [ta]

발음을 더 잘하실 수 있나요? 억양이 다른가요? நன்றி을 타밀어로 발음하기

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: நன்கொடைஊற்றுஸ்ரீ கந்தசாமி கோவில்இவற்றில்கணையாழி