ఇంగ్లీషు నెలలో ఒకటి 발음: ఇంగ్లీషు నెలలో ఒకటి을 텔루구어로 발음하기

낱말: ఇంగ్లీషు నెలలో ఒకటి

추가됨: 26/09/2011 들은 횟수: 10
-: October
더 잘 발음 할 수 있나요? 억양이 다른가요? ఇంగ్లీషు నెలలో ఒకటి을 텔루구어로 발음하기

억양 & 언어 지도

Not satisfied?

· Request a new pronunciation

낱말 수정:

· 언어 추가하기
· 카테고리 추가하기

낱말 신고하기:

낱말에 문제가 있나요?
여기로 신고해 주세요..

친구에게 ఇంగ్లీషు నెలలో ఒకటి 발음하는 방법 알려주기:

이메일