ద్వారా을 발음하는 법

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: గొర్రెపిల్లచిరుతపులిజింకతోడేలునక్క