ആന을 발음하는 법

-:

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: kottayamThiruvananthapuramതിരുവനന്തപുരം (Thiruvanananthapuram)മല്ലപ്പള്ളി (Mallapally)പടയാട്ടി (Padayatty)