ខ្ញុំបាទ을 발음하는 법

-:

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: ក្រមារsong sligh bongណាស់ភ្នំពេញជំរាបសួរស្តី