ខ្ញុំ을 발음하는 법

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: សុខសប្បាយជាឬទេ?ខ្ញុំឈឺក្បាលសកម្មភាពក្ដៅចិត្តរកមិនឃើញ

Related words: កំពង់សោមកាពិក្ដៅចិត្តក្រមារខែ្មរខ្ញុំក្រឡេកមើលខ្ញុំឈឺក្បាលខ្ញុំបាទខ្ញុំពិបាក ចិត្តណាស់ខ្ញុំសប្បាយ​ចិត្ត​ណាស់​