នាងខ្ញុំ을 발음하는 법

-:

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: ប្រាសាទបន្ទាយស្រីរៀលអាហ្វហ្គានីស្ថាន​សូមអរគុណអ្នកJayavarman