លក់을 발음하는 법

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: យើងឆ្អិនលក់ខ្ញុំខ្ញុំបាទ