batlh 'etlh을 발음하는 법

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: veng wa'DIchnuqneHmu'ghomHa'DIbaHghargh

Related words: baQa'baqgholbarghbaS 'Inbatlhbatlh bIHeghjaj.batlh potlh law' yIn potlh puS.batlhHa'be'be'etor