بىر ئاسماندىن، بىر يەردىن을 발음하는 법

-: 그 외
بىر ئاسماندىن، بىر يەردىن 발음이 아직 없습니다:
  • بىر ئاسماندىن، بىر يەردىن의 발음 녹음하기 بىر ئاسماندىن، بىر يەردىن [ug] بىر ئاسماندىن، بىر يەردىن을 어떻게 발음하는 지 알고 있나요?

무작위 낱말: ئىلىغۇلجاقېچىشلوپنۇرئانا