بىر كالتەك بىلەن يوقاتماق을 발음하는 법

-: 그 외
بىر كالتەك بىلەن يوقاتماق 발음이 아직 없습니다:
  • بىر كالتەك بىلەن يوقاتماق의 발음 녹음하기 بىر كالتەك بىلەن يوقاتماق [ug] بىر كالتەك بىلەن يوقاتماق을 어떻게 발음하는 지 알고 있나요?

무작위 낱말: ماڭساڭزايېڭىمىڭسول