카테고리:

ԼՂՀ

ԼՂՀ의 발음 구독하기

 • Անի의 발음을 Անի [hy]
 • Շուշի의 발음을 Շուշի [hy]
 • Վանք의 발음을 Վանք [hy]
 • Նոր Կարմիրավան의 발음을 Նոր Կարմիրավան [hy]
 • Վան의 발음을 Վան [hy]
 • Քաշունիք의 발음을 Քաշունիք [hy]
 • Հիլիս의 발음을 Հիլիս [hy]
 • Ստեփանակերտ의 발음을 Ստեփանակերտ [hy]
 • Հարավ의 발음을 Հարավ [hy]
 • Մուշ의 발음을 Մուշ [hy]
 • Զորախաչ의 발음을 Զորախաչ [hy]
 • սարալանջ의 발음을 սարալանջ [hy]
 • Վարդանանց의 발음을 Վարդանանց [hy]
 • Ուրմիա의 발음을 Ուրմիա [hy]
 • Գետավան의 발음을 Գետավան [hy]
 • Իվանյան의 발음을 Իվանյան [hy]
 • Մեղրաշեն의 발음을 Մեղրաշեն [hy]
 • Այգեհովիտ의 발음을 Այգեհովիտ [hy]
 • Ալաշկերտ의 발음을 Ալաշկերտ [hy]
 • Գետամեջ의 발음을 Գետամեջ [hy]
 • Լճաշեն의 발음을 Լճաշեն [hy]
 • Մարտիրոս의 발음을 Մարտիրոս [hy]
 • Ազոխ의 발음 녹음하기 Ազոխ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Ակնաբերդ의 발음 녹음하기 Ակնաբերդ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Ակնաղբյուր의 발음 녹음하기 Ակնաղբյուր [hy] 등록되지 않은 발음
 • Աղաբեկալանջ의 발음 녹음하기 Աղաբեկալանջ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Աղաձոր의 발음 녹음하기 Աղաձոր [hy] 등록되지 않은 발음
 • Աղանուս의 발음 녹음하기 Աղանուս [hy] 등록되지 않은 발음
 • Աղավնատուն의 발음 녹음하기 Աղավնատուն [hy] 등록되지 않은 발음
 • Աղավնո의 발음 녹음하기 Աղավնո [hy] 등록되지 않은 발음
 • Աղբրաձոր의 발음 녹음하기 Աղբրաձոր [hy] 등록되지 않은 발음
 • Ամիրյան의 발음 녹음하기 Ամիրյան [hy] 등록되지 않은 발음
 • Ամուտեղ의 발음 녹음하기 Ամուտեղ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Այգեկ의 발음 녹음하기 Այգեկ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Այգեստան의 발음 녹음하기 Այգեստան [hy] 등록되지 않은 발음
 • Անձավներ의 발음 녹음하기 Անձավներ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Անտառամեջ의 발음 녹음하기 Անտառամեջ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Աշան의 발음 녹음하기 Աշան [hy] 등록되지 않은 발음
 • Ապարան의 발음 녹음하기 Ապարան [hy] 등록되지 않은 발음
 • Առաջաձոր의 발음 녹음하기 Առաջաձոր [hy] 등록되지 않은 발음
 • Առաջամուխ의 발음 녹음하기 Առաջամուխ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Առաքել의 발음 녹음하기 Առաքել [hy] 등록되지 않은 발음
 • Ասկերան의 발음 녹음하기 Ասկերան [hy] 등록되지 않은 발음
 • Աստղաշեն의 발음 녹음하기 Աստղաշեն [hy] 등록되지 않은 발음
 • Ավդուռ의 발음 녹음하기 Ավդուռ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Ավետարանոց의 발음 녹음하기 Ավետարանոց [hy] 등록되지 않은 발음
 • Արախիշ의 발음 녹음하기 Արախիշ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Արանզամին의 발음 녹음하기 Արանզամին [hy] 등록되지 않은 발음
 • Արևշատ의 발음 녹음하기 Արևշատ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Արծվաշեն의 발음 녹음하기 Արծվաշեն [hy] 등록되지 않은 발음
 • Արմենակավան의 발음 녹음하기 Արմենակավան [hy] 등록되지 않은 발음
 • Արջաձոր의 발음 녹음하기 Արջաձոր [hy] 등록되지 않은 발음
 • Արվական의 발음 녹음하기 Արվական [hy] 등록되지 않은 발음
 • Արտաշավի의 발음 녹음하기 Արտաշավի [hy] 등록되지 않은 발음
 • Արցախամայր의 발음 녹음하기 Արցախամայր [hy] 등록되지 않은 발음
 • Արցախի Հանրապետություն의 발음 녹음하기 Արցախի Հանրապետություն [hy] 등록되지 않은 발음
 • Բադարա의 발음 녹음하기 Բադարա [hy] 등록되지 않은 발음
 • Բազմատուս의 발음 녹음하기 Բազմատուս [hy] 등록되지 않은 발음
 • Բանաձոր의 발음 녹음하기 Բանաձոր [hy] 등록되지 않은 발음
 • Բերդաշեն의 발음 녹음하기 Բերդաշեն [hy] 등록되지 않은 발음
 • Բերդիկ의 발음 녹음하기 Բերդիկ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Բերձոր의 발음 녹음하기 Բերձոր [hy] 등록되지 않은 발음
 • Բերքաձոր의 발음 녹음하기 Բերքաձոր [hy] 등록되지 않은 발음
 • Գահանիստ의 발음 녹음하기 Գահանիստ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Գանձա의 발음 녹음하기 Գանձա [hy] 등록되지 않은 발음
 • Գառնաքար의 발음 녹음하기 Գառնաքար [hy] 등록되지 않은 발음
 • Գետափ의 발음 녹음하기 Գետափ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Գիհուտ의 발음 녹음하기 Գիհուտ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Գիշի의 발음 녹음하기 Գիշի [hy] 등록되지 않은 발음
 • Գողթանիկ의 발음 녹음하기 Գողթանիկ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Դադիվանք의 발음 녹음하기 Դադիվանք [hy] 등록되지 않은 발음
 • Դահրազ의 발음 녹음하기 Դահրազ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Դահրավ의 발음 녹음하기 Դահրավ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Դաշուշեն의 발음 녹음하기 Դաշուշեն [hy] 등록되지 않은 발음
 • Դաշտագլուխ의 발음 녹음하기 Դաշտագլուխ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Դիցմայրի의 발음 녹음하기 Դիցմայրի [hy] 등록되지 않은 발음
 • Դրախտաձոր의 발음 녹음하기 Դրախտաձոր [hy] 등록되지 않은 발음
 • Դրախտիկ의 발음 녹음하기 Դրախտիկ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Դրմբոն의 발음 녹음하기 Դրմբոն [hy] 등록되지 않은 발음
 • Եզնագոմեր의 발음 녹음하기 Եզնագոմեր [hy] 등록되지 않은 발음
 • եղեգնուտ의 발음 녹음하기 եղեգնուտ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Եղցահող의 발음 녹음하기 Եղցահող [hy] 등록되지 않은 발음
 • Եմիշճան의 발음 녹음하기 Եմիշճան [hy] 등록되지 않은 발음
 • Երիցվանք의 발음 녹음하기 Երիցվանք [hy] 등록되지 않은 발음
 • Զագլիկ의 발음 녹음하기 Զագլիկ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Զարդախաչ의 발음 녹음하기 Զարդախաչ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Զարդանաշեն의 발음 녹음하기 Զարդանաշեն [hy] 등록되지 않은 발음
 • Զուար의 발음 녹음하기 Զուար [hy] 등록되지 않은 발음
 • Թալիշ의 발음 녹음하기 Թալիշ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Թաղասեռ의 발음 녹음하기 Թաղասեռ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Թաղավարդ의 발음 녹음하기 Թաղավարդ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Թաղուտ의 발음 녹음하기 Թաղուտ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Թբլղու의 발음 녹음하기 Թբլղու [hy] 등록되지 않은 발음
 • Թովմասար의 발음 녹음하기 Թովմասար [hy] 등록되지 않은 발음
 • Իշխանաձոր의 발음 녹음하기 Իշխանաձոր [hy] 등록되지 않은 발음
 • Լևոնարխ의 발음 녹음하기 Լևոնարխ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Լիսագոր의 발음 녹음하기 Լիսագոր [hy] 등록되지 않은 발음
 • ԼՂՀ֊의 발음 녹음하기 ԼՂՀ֊ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Լուսաձոր의 발음 녹음하기 Լուսաձոր [hy] 등록되지 않은 발음
 • Խանաբադ의 발음 녹음하기 Խանաբադ [hy] 등록되지 않은 발음