카테고리:

քաղաք

քաղաք의 발음 구독하기

 • Երևան의 발음을 Երևան [hy]
 • Արարատ의 발음을 Արարատ [hy]
 • Վանաձոր의 발음을 Վանաձոր [hy]
 • Շուշի의 발음을 Շուշի [hy]
 • Գյումրի의 발음을 Գյումրի [hy]
 • Նոր Հաճն의 발음을 Նոր Հաճն [hy]
 • Թալին의 발음을 Թալին [hy]
 • Մասիս의 발음을 Մասիս [hy]
 • Դիլիջան의 발음을 Դիլիջան [hy]
 • Վարդենիս의 발음을 Վարդենիս [hy]
 • Վայք의 발음을 Վայք [hy]
 • Թումանյան의 발음을 Թումանյան [hy]
 • Ջերմուկ의 발음을 Ջերմուկ [hy]
 • Ճամբարակ의 발음을 Ճամբարակ [hy]
 • Մարալիկ의 발음을 Մարալիկ [hy]
 • Արմավիր의 발음을 Արմավիր [hy]
 • Աշտարակ의 발음을 Աշտարակ [hy]
 • Ստեփանակերտ의 발음을 Ստեփանակերտ [hy]
 • սպիտակ의 발음을 սպիտակ [hy]
 • Մեղրի의 발음을 Մեղրի [hy]
 • Հրազդան의 발음을 Հրազդան [hy]
 • Քաջարան의 발음을 Քաջարան [hy]
 • Տաշիր의 발음을 Տաշիր [hy]
 • Էջմիածին의 발음을 Էջմիածին [hy]
 • Մեծամոր의 발음을 Մեծամոր [hy]
 • Կապան의 발음을 Կապան [hy]
 • Եղեգնաձոր의 발음을 Եղեգնաձոր [hy]
 • Ծաղկաձոր의 발음을 Ծաղկաձոր [hy]
 • Վեդի의 발음을 Վեդի [hy]
 • Ագարակ의 발음 녹음하기 Ագարակ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Աբովյան의 발음 녹음하기 Աբովյան [hy] 등록되지 않은 발음
 • Ալավերդի의 발음 녹음하기 Ալավերդի [hy] 등록되지 않은 발음
 • Ախթալա의 발음 녹음하기 Ախթալա [hy] 등록되지 않은 발음
 • Այրում의 발음 녹음하기 Այրում [hy] 등록되지 않은 발음
 • Ապարան의 발음 녹음하기 Ապարան [hy] 등록되지 않은 발음
 • Ստեփանավան의 발음 녹음하기 Ստեփանավան [hy] 등록되지 않은 발음
 • Արթիկ의 발음 녹음하기 Արթիկ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Արտաշատ의 발음 녹음하기 Արտաշատ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Սիսիան의 발음 녹음하기 Սիսիան [hy] 등록되지 않은 발음
 • Սիդար-Ռափիդս의 발음 녹음하기 Սիդար-Ռափիդս [hy] 등록되지 않은 발음
 • Սևան의 발음 녹음하기 Սևան [hy] 등록되지 않은 발음
 • Ռիգա의 발음 녹음하기 Ռիգա [hy] 등록되지 않은 발음
 • Բերդ의 발음 녹음하기 Բերդ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Չարենցավան의 발음 녹음하기 Չարենցավան [hy] 등록되지 않은 발음
 • Բյուրեղավան의 발음 녹음하기 Բյուրեղավան [hy] 등록되지 않은 발음
 • Շամլուղ의 발음 녹음하기 Շամլուղ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Գավառ의 발음 녹음하기 Գավառ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Նոյեմբերյան의 발음 녹음하기 Նոյեմբերյան [hy] 등록되지 않은 발음
 • Գորիս의 발음 녹음하기 Գորիս [hy] 등록되지 않은 발음
 • Դաստակերտ의 발음 녹음하기 Դաստակերտ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Մարտունի의 발음 녹음하기 Մարտունի [hy] 등록되지 않은 발음
 • Եղվարդ의 발음 녹음하기 Եղվարդ [hy] 등록되지 않은 발음
 • Իջևան의 발음 녹음하기 Իջևան [hy] 등록되지 않은 발음