مترجم을 발음하는 법

억양 & 언어 지도

مترجم 발음 - 아랍어 [ar]

발음을 더 잘하실 수 있나요? 억양이 다른가요? مترجم을 아랍어로 발음하기

무작위 낱말: زیباطرفداريحیواناقتصادپنگوئن