ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ을 발음하는 법

ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ 카테고리 추가하기

ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ 발음이 아직 없습니다:
  • ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ의 발음 녹음하기 ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ [pa] ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ을 어떻게 발음하는 지 알고 있나요?

무작위 낱말: ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਦੱਸਿਆਦਾਦੀਨੇ