ஒத்திகை을 발음하는 법

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: தவம்துத்தம்நீலம்நீலிரும்புபெண்குறி