கிறீஸ் பூதம்을 발음하는 법

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: நன்கொடைஊற்றுஸ்ரீ கந்தசாமி கோவில்இவற்றில்கணையாழி