கொத்தளம்을 발음하는 법

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: அவர்கள்விளையனூர்இரண்டுகொங்குபாரதம்