తీర్మానాన్ని을 발음하는 법

తీర్మానాన్ని 카테고리 추가하기

తీర్మానాన్ని 발음이 아직 없습니다:
  • తీర్మానాన్ని의 발음 녹음하기 తీర్మానాన్ని [te] తీర్మానాన్ని을 어떻게 발음하는 지 알고 있나요?

무작위 낱말: పిల్లికంగారుఖడ్గమృగంగేదెగొర్రె