ആന을 발음하는 법

-:

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: കേരളം (Keralam)വര്‍ഷങ്ങള്‍ (Varshangal)മലയാളംപത്തനതിട്ട (Pathanamthitta)kundara