මින්නේරිය ජාතික වනෝද්‍යානය을 발음하는 법

මින්නේරිය ජාතික වනෝද්‍යානය 카테고리 추가하기

මින්නේරිය ජාතික වනෝද්‍යානය의 발음 - 신할라어 [si]
  • මින්නේරිය ජාතික වනෝද්‍යානය의 발음을 발음한 사람: thisaruc (오스트레일리아의 남성)

    0 표 좋음 나쁨

    즐겨찾기에 추가하기

    MP3 파일 다운로드

발음을 더 잘하실 수 있나요? 억양이 다른가요? මින්නේරිය ජාතික වනෝද්‍යානය을 신할라어로 발음하기

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: gedaraSuganandarajahලංකාවwedaKalani