ឆ្អិន을 발음하는 법

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: ព្រៃនគរសៀមរាបព្រះសីហនុកំពង់សោមមណ្ឌលគិរី