ដូច្នេះ을 발음하는 법

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: សុខសប្បាយជាឬទេ?ខ្ញុំឈឺក្បាលសកម្មភាពក្ដៅចិត្តរកមិនឃើញ