សុខសប្បាយជាឬទេ?을 발음하는 법

សុខសប្បាយជាឬទេ?의 발음 - 크메르어 [km]
  • សុខសប្បាយជាឬទេ?의 발음을 발음한 사람: Peuw (이탈리아의 여성)

    0 표 좋음 나쁨

    즐겨찾기에 추가하기

    MP3 파일 다운로드

발음을 더 잘하실 수 있나요? 억양이 다른가요? សុខសប្បាយជាឬទេ?을 크메르어로 발음하기

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: រកមិនឃើញខ្ញុំក្រឡេកមើលសូមអរគុណច្រើនខ្ញុំសប្បាយ​ចិត្ត​ណាស់​ខ្ញុំពិបាក ចិត្តណាស់