'IqnaH을 발음하는 법

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: qa' wIje'meH maSuv.Dubotchugh yIpummoH.mataHmeH maSachnISta'mey Dun, bommey Dun.Dujeychugh jagh nIv yItuHQo'.